N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(21:03:2014 | 02:16 AM)
Bài chia sẻ Lời Chúa trong thánh Lễ Làm Phép Nhà Thờ Kleng, GP. Kontum
- Thánh lễ đồng tế, trên 45 linh mục trong giáo phận