N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(30:12:2011 | 03:40 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(4)
- D. GIAI ĐOẠN 1995-2010
 ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN THANH CHUNG
 1. Năm 1995-2003
(30:12:2011 | 03:38 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(3)
- III. CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM – THĂNG TRẦM THEO TỪNG GIAI ĐOẠN
 B. GIAI ĐOẠN 1955-1975
 1. Năm 1955
(30:12:2011 | 03:36 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(2)
- GPKONTUM (17/01/2011)- KONTUM.
 III. CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM – THĂNG TRẦM THEO TỪNG GIAI ĐOẠN
 A. GIAI ĐOẠN 1935-1955
(30:12:2011 | 03:33 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)
- GpKontum-(12.01.2011) – Kontum - Kính thưa Quí Đức Cha, Quí Cha cùng toàn thể anh em Cựu Chủng sinh Kontum thân mến.