N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(31:12:2011 | 06:10 AM)
Giới thiệu - Giáo Phận Kon Tum (Tiếng Anh)
- Giới thiệu Giáo Phận Kon Tum trên Ucanews (Tiếng Anh)