N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(30:12:2011 | 04:12 AM)
Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh
- Khẩu Hiệu : "Cha Chúng Con"
(30:12:2011 | 04:11 AM)
Ðức Cha Phêrô Trần Thành Chung
- Khẩu Hiệu : "Ngài Yêu Tôi"
(30:12:2011 | 04:10 AM)
Ðức Cha Alexis Phạm Văn Lộc
- Khẩu Hiệu : "Tôi Tớ Mọi Người"
(30:12:2011 | 04:08 AM)
Ðức Cha Paul Léon Seitz Kim:
- Giám Mục hiệu toà CATULA.
(30:12:2011 | 04:07 AM)
Ðức Cha Jean Liévin Khâm:
- Giám Mục hiệu toà Mideo,
(30:12:2011 | 04:06 AM)
Ðức Cha Stêphanô Cuénot Thể (Stéphane Théodore Cuénot):
-  Sinh : 08.02.1802, tại Bélieu, Besau�on, Pháp.
(30:12:2011 | 04:05 AM)
Ðức Cha Martial Jannin Phước, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Kontum:
- Giám Mục hiệu toà GADARA,
(30:12:2011 | 03:40 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(4)
- D. GIAI ĐOẠN 1995-2010
 ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN THANH CHUNG
 1. Năm 1995-2003
(30:12:2011 | 03:38 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(3)
- III. CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM – THĂNG TRẦM THEO TỪNG GIAI ĐOẠN
 B. GIAI ĐOẠN 1955-1975
 1. Năm 1955
(30:12:2011 | 03:36 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(2)
- GPKONTUM (17/01/2011)- KONTUM.
 III. CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM – THĂNG TRẦM THEO TỪNG GIAI ĐOẠN
 A. GIAI ĐOẠN 1935-1955
(30:12:2011 | 03:33 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)
- GpKontum-(12.01.2011) – Kontum - Kính thưa Quí Đức Cha, Quí Cha cùng toàn thể anh em Cựu Chủng sinh Kontum thân mến.