N, 00-00-2011   00 :00:00
(21:08:2013 | 07:36 AM)
Mẹ không phá thai, hai con song sinh làm linh mục
- Hai linh mục người Chile là anh em song sinh cho hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ CNA biết, nhờ thân mẫu kiên quyết không chịu phá thai mà hai anh em đã được sinh ra và nay trở thành linh mục.
(21:08:2013 | 07:36 AM)
Mẹ không phá thai, hai con song sinh làm linh mục
- Hai linh mục người Chile là anh em song sinh cho hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ CNA biết, nhờ thân mẫu kiên quyết không chịu phá thai mà hai anh em đã được sinh ra và nay trở thành linh mục.
(30:12:2011 | 04:12 AM)
Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh
- Khẩu Hiệu : "Cha Chúng Con"
(30:12:2011 | 04:11 AM)
Ðức Cha Phêrô Trần Thành Chung
- Khẩu Hiệu : "Ngài Yêu Tôi"
(30:12:2011 | 04:10 AM)
Ðức Cha Alexis Phạm Văn Lộc
- Khẩu Hiệu : "Tôi Tớ Mọi Người"
(30:12:2011 | 04:08 AM)
Ðức Cha Paul Léon Seitz Kim:
- Giám Mục hiệu toà CATULA.
(30:12:2011 | 04:07 AM)
Ðức Cha Jean Liévin Khâm:
- Giám Mục hiệu toà Mideo,
(30:12:2011 | 04:06 AM)
Ðức Cha Stêphanô Cuénot Thể (Stéphane Théodore Cuénot):
-  Sinh : 08.02.1802, tại Bélieu, Besau�on, Pháp.
(30:12:2011 | 04:05 AM)
Ðức Cha Martial Jannin Phước, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Kontum:
- Giám Mục hiệu toà GADARA,
(30:12:2011 | 03:40 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(4)
- D. GIAI ĐOẠN 1995-2010
 ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN THANH CHUNG
 1. Năm 1995-2003
(30:12:2011 | 03:38 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(3)
- III. CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM – THĂNG TRẦM THEO TỪNG GIAI ĐOẠN
 B. GIAI ĐOẠN 1955-1975
 1. Năm 1955
(30:12:2011 | 03:36 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(2)
- GPKONTUM (17/01/2011)- KONTUM.
 III. CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM – THĂNG TRẦM THEO TỪNG GIAI ĐOẠN
 A. GIAI ĐOẠN 1935-1955
(30:12:2011 | 03:33 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)
- GpKontum-(12.01.2011) – Kontum - Kính thưa Quí Đức Cha, Quí Cha cùng toàn thể anh em Cựu Chủng sinh Kontum thân mến.