N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

PATER THÁNG 01 NĂM 2013
(17:01:2013 |08:54 AM)
Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontrum xin đăng trình lên Trang Truyền thông Giáo phận  PATER tháng 01 năm 2013. Trong Pater đầu năm 2013, chúng tôi có in lại một phần LƯỢC SỬ NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ KONTUM, nhân dịp đúng  100 năm ngày xây dựng (1913 – 2013) và đúng 95 năm ngày khánh thành NGÔI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ KONTUM (6.01.1918 – 06.01.2013).


Quý vị xem online hoặc download Tại đây
Các Tin Tức Khác:
(12:05:2014 | 11:12 AM)
Ngày Phong Cùi Tại Giáo Phận Kontum (10.05.2014)
(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

Xem Thêm...