N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(27:05:2014 | 09:14 AM)
Thông Báo Ngày 25.05.2014
- Thông báo về việc tĩnh tâm linh mục tháng 6/2014 và thường huấn
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
- Thông báo của VPTGM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
- Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014
- Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014
(25:02:2014 | 08:33 PM)
Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm tháng 3 năm 2014
-

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm tháng 3 năm 2014

(07:02:2014 | 07:27 AM)
Thông báo tĩnh tâm tháng 2.2014
- Thông báo tĩnh tâm tháng 2.2014
(29:01:2014 | 07:42 AM)
VPTGM Xin Nhắc Lại Thông Báo
- VPTGM Xin Nhắc Lại Thông Báo
(27:12:2013 | 01:57 AM)
Thông Báo Của VPTGM
- Riêng ngày tĩnh tâm tháng 1.2014 có thay đổi (Thứ Hai ngày 6.1.2014), xin Quý Cha thông cảm.
(25:12:2013 | 06:53 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 1.2014
- Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 1.2014
(30:11:2013 | 05:15 AM)
Văn Phòng TGM xin nhắc lại Quý Cha 2 thông báo
- Văn Phòng TGM xin nhắc lại Quý Cha 2 thông báo
(24:11:2013 | 12:27 AM)
Thông báo của VPTGM
- Thông báo của VPTGM
(22:10:2013 | 07:41 PM)
Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha vài điều
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha vài điều
(01:10:2013 | 02:36 AM)
Tĩnh tâm linh mục tháng 10 năm 2013
- Tĩnh tâm linh mục tháng 10 năm 2013
(23:09:2013 | 08:17 PM)
Tĩnh tâm linh mục tháng 10 năm 2013
- Tĩnh tâm linh mục tháng 10 năm 2013
(31:08:2013 | 02:32 AM)
Thông báo tĩnh tâm LM tháng 9.2013
- Thông báo tĩnh tâm LM tháng 9.2013
(26:08:2013 | 08:53 PM)
Về Việc Tĩnh Tâm Liên Tu Sĩ -tháng 9/2013
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha và Quý Cộng Đoàn các Dòng Tu thông báo của Ban Liên Tu Sĩ Gp, về việc tĩnh tâm tháng 9/2013
(17:07:2013 | 03:46 AM)
Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông báo về tĩnh tâm tháng 8 và Ngày Đức Mẹ Măng Đen
- Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông báo về tĩnh tâm tháng 8 và Ngày Đức Mẹ Măng Đen
(24:04:2013 | 01:49 AM)
Thông báo tĩnh tâm linh muc tháng 5/2013
- Thông báo tĩnh tâm linh muc tháng 5/2013
(01:03:2013 | 08:45 AM)
Về việc tĩnh tâm linh mục tháng 03 năm 2013
- Kính thưa Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế
(30:12:2012 | 07:31 AM)
Tĩnh Tâm Tháng 01 Năm 2013
- Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 01 năm 2013
(27:11:2012 | 05:27 AM)
TĨNH TÂM LINH MỤC THÁNG 12 NĂM 2012
- Văn Phòng Tòa Giám Mục Kontum xin thông báo:
(21:03:2012 | 07:15 AM)
Thông Báo: Tĩnh Tâm Linh Mục tháng 04 & Lễ Dầu - năm 2012
- Vv Tĩnh Tâm Linh Mục tháng 04.2012 & Lễ Truyền Dầu - năm 2012