N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(08:09:2012 | 11:55 AM)
Thông báo: Việc chuẩn bị Lễ Mừng Mẹ Sầu Bi Măng Đen
- GpKt, 08.9.2012: Văn phòng Tòa Giám Mục xin thông báo chương trình chuẩn bị Lễ Mừng Mẹ Sầu Bi Măng Đen